Documentatie en links

Zonder de inzet en inspanningen van voorgaande Ravelijnbewoners en bestuursleden van de bewonersvereniging had de Ravelijn wellicht vandaag de dag niet meer bestaan. De eerder ontwikkelde website heeft een nieuw jasje gekregen en inhoudelijk willen we geen informatie verloren laten gaan. In deze rubriek zijn alle artikelen en documentatie terug te vinden die een belangrijke rol hebben gespeeld in het behoud van de Ravelijn.

Herbestemming Lambertuskerk

Al bijna 20 jaar is de St. Lambertuskerk niet meer als godshuis in gebruik. De gemeente heeft samen met het bisdom een nieuw initiatief gestart om alsnog tot een herbestemming van de kerk te komen. Daartoe heeft zij een ieder, die zich daartoe geroepen voelt, uitgenodigd met een voorstel tot herbestemming te komen.

De Bewonersverening Ravelijn heeft samen met buurtcomité Brusselsepoort-Oost gehoor gegeven aan deze oproep en een plan ontwikkeld m.b.t. de herbestemming van de Lambertuskerk aan het Emmaplein. Het ontwikkelde plan beoogt een bijdrage te leveren aan de opwaardering van de aanwezige natuur-en cultuurhistorische waarden en aan de verlevendiging en opwaardering van de buurt.

- Plan van aanpak Lambertuskerk
- Voorblad + foto van de kerk
- Bijlage 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Artikel uit de Limburger


Hoge Fronten en Ravelijn onder Vuur

De Raadscommissie Stadsontwikkeling heeft onlangs besloten om de bouwplannen van de Gemeente Maastricht inzake het gebied Standaardterrein, Erfprinsbastion en Achtzaligheden voor goedkeuring voor te leggen aan het college van B&W in Maastricht.

De bewonersvereniging Ravelijn heeft zich hevig verzet tegen deze bouwplannen omdat deze bouwplannen ons inziens ernstig afbreuk doen aan het unieke karakter en de grote cultuurhistorische waarde van drie objecten in dit gebied. Het gaat hier om (a) het Rijksmonument de Hoge Fronten; (b) het Beschermd Natuurmonument de Hoge Fronten en (c) het potentieel Gemeentelijk-en Rijksmonument Woonschool de Ravelijn.

Hieronder zijn enkele documenten verzameld die wij gebruikt hebben om ons verzet tegen de bouwplannen kracht bij te zetten.

Zienswijzen (zoals ingediend bij het college van B&
Dit zijn de zienswijzen die door de bewonersvereniging Ravelijn bij het Gemeentebestuur zijn ingediend. Overigens is de bewonersvereniging niet de enige partij die zienswijzen heeft ingediend bij het gemeentebestuur. De zienswijzen van buurtcomité Brusselse Poort Oost zijn hier te vinden. Dit zijn de zienswijzen van de Bond Heemschut. Dit zijn de zienswijzen van Maastricht Vestingstad.

Overige documentatie
Dit is de klachtenbrief die de Bewonersvereniging Ravelijn (mede namens Buurtcomite Brusselsepoort-Oost) naar burgemeester Leers heeft gestuurd. De brief betreft een overzicht van onze klachten m.b.t. de inspraakprocedure rondom het plan erfprinsbastion/acht zaligheden/halvemaanstraat. De bewonersvereniging Ravelijn heeft onlangs geparticipeerd in een onderzoek naar het functioneren van gemeenteraad en college in Maastricht. De kleurenbrochure van Bewonersvereniging Ravelijn en Buurtcomité Brusselsepoort-Oost waarin onze bezwaren tegen de bouwplannen worden uiteengezet: Voorkant Achterkant.

Dit is het bezwaarschrift dat de Bewonersvereniging Ravelijn (mede namens de Stichting Milieufederatie Limburg en 165 omwonenden) heeft ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van Limburg.